FAQ

Q: จะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้อย่างไร ?

ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ต้องการ และกดปุ่ม สั่งซื้อและขอใบเสนอราคา จากนั้นกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน เพื่อส่งอีเมล์มายังบริษัท
และจะมีการตอบกลับผ่านทางอีเมล์ที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มภายใน 24 ช.ม.